תקנון ותנאי שימוש

1 . האתר הינו בבעלות "CONTAIN" .

2 . האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד .

3 . הגולש באתר מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לתנאים בתקנון .

4 . במידה ותנאי התקנון אינו מקובלים על הגולש, על הגולש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר .

5 . התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד .

6 . כל שימוש בתכנים באתר הינו באחריות הבלעדית של הגולש .

7 . "CONTAIN" לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המפורסם באתר.

8 . תוכן המפורסם באתר שייך ל "CONTAIN" בלבד והגולש אינו רשאי ליצור לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של "CONTAIN".

9 . עם מסירת פרטי הגולש באתר, מסכים בזאת הגולש כי "CONTAIN" יהיה רשאי לפנות לגולש באמצעות טלפון, דוא"ל ואמצעים אחרים . פרטי הגולש לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות על ידי גורמים נוספים או חברות אחרות ללא רשות .

10 . אחריות, אבטחה ופרטיות "CONTAIN" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של "CONTAIN" וספקים מטעמו שמורשים לכך. האתר הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה, יישארו חסויים ומאובטחים. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של "CONTAIN" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "CONTAIN"  ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "CONTAIN". כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, "CONTAIN" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. "CONTAIN" מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, "CONTAIN" יהיה רשאי להעביר הפרטים האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב-"CONTAIN" ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי "CONTAIN" לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי "CONTAIN" צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

11. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, CONTAIN ו/או כל חברה קשורה שלה, מנהליהם, הדירקטורים ובעלי המניות בהם, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם.

12. אתר זה הינו נכס דגיטלי שמטרתו לספק לגולשים ולקהל הלקוחות של האתר גישה נוחה לנותני שירות מומחים צד שלישי בתחום מבנים ניידם/יבילים, מכולות, הקונטיינרים ובניה קלה. בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם שהשירותים המופיעים באתר ניתנים ומסופקים על ידי מומחים צד שלישי שההתקשרות איתם נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ו/או מקבל השירות ולא תהיה ללקוח ו/או מקבל השירות כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירות ממומחי האתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים. בעלי אתר קונטיין, הנהלת האתר, צוות האתר והכותבים אינם אחראים בשום מקרה, אופן, צורה ופרשנות לשימוש שנעשה במידע שבאתר, להנחיות או למקומות המפורסמים באתר. לכל אחד מצוות האתר והנהלתו אין אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, נזק גוף, כספי או אחר, שייגרם לאדם, גולש.ת או מבקר.ת באתר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע ישירות באתר, בערוציו השונים, או בהפניות מאתרים אחרים אל אתר קונטיין.  כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריות המלאה של הגולש בלבד. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות הגולש. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

13 . על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל – אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם .